Poubezpieczenia

Ubezpieczenia – Polisy – Finanse

kobieta w pracy
Biznes Lifestyle

Ulga podatkowa – Co można odliczyć od podatku?

Pod względem ulg podatkowych 2020 r. nie przyniósł żadnych niespodzianek – nadal obowiązują te same odliczenia, co rok wcześniej i można skorzystać z nich na tych samych warunkach, wypełniając odpowiednio zeznanie podatkowe PIT. Poniżej przyjrzymy się nieco bliżej, z jakiej ulgi podatkowej można skorzystać i jakie dokumenty będą do tego potrzebne.

Rodzaje ulg podatkowych

Ulgi podatkowe można podzielić na dwa rodzaje – odliczane od dochodu i odliczane od podatku. Te pierwsze pozwalają obniżyć uzyskany dochód roczny o określone wydatki, co pośrednio obniży także kwotę podatku. Ulgi podatkowe z drugiej grupy pozwalają natomiast na bezpośrednie obniżenie kwoty podatku, co prowadzi do m.in. otrzymania zwrotu nadpłaty.

Obecnie funkcjonuje ich łącznie 19 (21, jeśli wliczymy w to straty z lat ubiegłych i 1% podatku przekazywany na organizacje pożytku publicznego) i z każdej z nich można skorzystać, jeśli dysponuje się odpowiednim, akceptowanym prawnie potwierdzeniem.

Kluczowe jest tutaj słowo „można”, gdyż wszelkie ulgi podatkowe są prawem podatnika, a nie obowiązkiem. Oznacza to, że żadna z nich nie działa automatycznie i to podatnik musi zająć się odpowiednim wpisaniem i potwierdzeniem odliczeń w swoim zeznaniu podatkowym – urzędnicy nie są w żaden sposób zobligowani do poinformowania o możliwości skorzystania z któregokolwiek zwolnienia i trzeba zająć się tym na własną rękę. Teoretycznie więc możesz nawet skorzystać z nich wszystkich jednocześnie, jeśli tylko wykażesz przewidziane przepisami uprawnienia.

Ulgi podatkowe obowiązujące w rozliczeniu podatkowym za 2020 r.

Zestawienie dostępnych ulg i potwierdzających prawo do nich dokumentów przedstawia się następująco:

Ulgi odliczane od dochodu

Ulga na składki ZUS – RMUA od pracodawcy i PIT-11, a u przedsiębiorców dowód opłacenia składek na ubezpieczenie.

Ulga na IKZE – dokument z danymi opłacającego składkę, instytucji finansowej, opłaconą kwotą i rodzajem świadczenia (tytułem płatności).

Darowizny na kult religijny – jeśli darowano pieniądze, potrzebny będzie dowód wpłaty na rachunek obdarowanego, przy innych darach – dane o darczyńcy, wartości darowizny i oświadczenie jej przyjęcia.

Darowizny na rzecz pożytku publicznego – te same wymagania jak przy darowiźnie na kult religijny.

Darowizny krwi i osocza – zaświadczenie z jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi (np. dane z karty honorowego krwiodawcy).

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych – pokwitowanie odbioru darowizny (z uwzględnieniem danych darczyńcy i obdarowanego oraz ilości darowizny) oraz sprawozdanie z okresu 2 lat o przeznaczeniu darowizny.

Darowizny na cele edukacji zawodowej – umowa darowizny składników majątku (nie można w ten sposób odliczać darowizn pieniężnych).

Zwrot nienależnych świadczeń – dokument z danymi zwracającego świadczenie, otrzymującego zwrot, informacjami o tytule i kwocie świadczenia.

Ulga budowlana – faktury lub inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki zgodnie z przepisami w dacie obowiązywania ulgi (prawa nabyte).

Ulga termomodernizacyjna – faktura z podatkiem VAT (od czynnych podatników VAT).

Ulga na Internet – dokumenty z danymi kupującego, sprzedawcy oraz tytułem i kwotą płatności (np. rachunki). Z ulgi tej można korzystać tylko przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe.

Ulga na szkolenie uczniów – decyzja z organu podatkowego o uldze uczniowskiej.

Ulga na pomoc domową – umowa aktywizacyjna wraz z dowodem opłacenia składek na ubezpieczenie ZUS (z danymi osób, kwotą i przedmiotem zapłaty).

Ulga rehabilitacyjna:

  • na samochód – umowa własności/współwłasności pojazdu oraz potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów. Dodatkowo może też być wymagane potwierdzenie stopnia niepełnosprawności;
  • na przewodnika lub psa asystującego – obowiązek wskazania osoby przewodnika/przedstawienia certyfikatu psa;
  • na inne wydatki, w tym leki lub sprzęt rehabilitacyjny, ułatwiający funkcjonowanie – dokument z danymi nabywcy, sprzedającego oraz kwotą wydatku na cele rehabilitacyjne lub ułatwiające wykonywanie czynności życiowych;
  • na leki lub niezbędne zabiegi – dokumenty potwierdzające wydatki oraz dokumentacja medyczna od lekarza lub udokumentowana konieczność przeprowadzenia takiej terapii.

 

Ulgi odliczane od podatku

Ulga od składek zdrowotnych – RMUA pracodawcy i PIT-11, u przedsiębiorców – dowód opłacenia składek.

Ulga abolicyjna – dokument potwierdzający kwotę podatku opłaconego za granicą w danym roku podatkowym.

Ulga budowlana – dokumenty zgodne z przepisami obowiązującymi w trakcie uzyskiwania praw do ulg (prawa nabyte).

Ulga odsetkowa – potwierdzenie z banku o opłaceniu odsetek w danym roku.

Ulga prorodzinna – zasadniczo wystarczy tylko odpowiednio wypełnić załącznik PIT/O, ale organ może zażądać przedstawienia odpisu aktu urodzenia lub zaświadczenia sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, lub o ustaleniu rodziny zastępczej, lub umowy w tym zakresie ze starostą.

Jak dużo można odpisać w ramach ulgi podatkowej?

Kwota zwolnienia podatkowego jest uzależniona od danej ulgi – w niektórych przypadkach będzie to całość poniesionych kosztów, w innych jedynie część z nich do określonej kwoty, a niektóre zależą od wysokości uzyskanego dochodu. Warto dokładnie sprawdzić te ograniczenia w trakcie wypełniania zeznania podatkowego. Przykładowo, w przypadku darowizn maksymalna kwota zwolnienia z opodatkowania może wynieść 6% rocznego dochodu, przy uldze internetowej będzie to wartość kosztów do kwoty 760 zł/osobę, a w przypadku odliczeń zakupu leków można odpisać kwotę wydatków – 100 zł/miesiąc (tj. jeśli w danym miesiącu wydano np. 240 zł na leki, ulga z tego miesiąca wyniesie 140 zł). Natomiast wysokość odliczenia tytułem ulgi prorodzinnej uzależniona jest od liczby dzieci. 

Podsumowanie

Polski podatnik ma możliwość skorzystania z łącznie kilkunastu różnych ulg przy rozliczaniu swoich rocznych dochodów. Każda ulga podatkowa musi być potwierdzona stosownym, akceptowanym przez prawo dokumentem. To, z jakich ulg skorzysta w danym roku zależy od samego podatnika – nie są one narzucane z góry, a przez to są całkowicie dobrowolne.